APEL OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUŁKOWICACH

Ułatwienia:

 

APEL OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUŁKOWICACH

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i możliwością wystąpienia złych warunków pogodowych powodujących wiele trudności a nawet zagrożenie życia i zdrowia, 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach

prosi o kontakt wszystkie osoby, które nie są w stanie we własnym zakresie z powodu złego stanu zdrowia, niskich dochodów lub innych przeszkód zaopatrzyć się w niezbędny opał, żywność lub będą wymagały w tym okresie innej pomocy np. dowozu opału, usług opiekuńczych.

  1. Osoby o niskich dochodach mają możliwość otrzymać pomoc w szczególności w formie dofinasowania do zakupu opału, żywności, dopłaty do mediów, lekarstw na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej udzielenie wsparcia musi być poprzedzone przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego lub w okresie pandemii, zebraniem przez pracownika socjalnego od osoby zainteresowanej, podczas rozmowy telefonicznej informacji o sytuacji zdrowotnej, finansowej, rodzinnej.

Niezbędne jest również dostarczenie dokumentów, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej (np. zaświadczeń /oświadczeń o dochodach, zaświadczeń lekarskich itd.).

Do pomocy uprawnione są osoby, których miesięczny dochód na jedną osobę
w rodzinie nie przekracza kwoty 528,00 zł a w przypadku osób samotnych 701,00 zł.

 

  1. W ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” rodziny i osoby samotne mogą otrzymać pomoc w formie bezpłatnych obiadów lub w szczególnych przypadkach z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności.

Udzielenie ww. pomocy musi również być poprzedzone przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego lub w okresie pandemii, zebraniem przez pracownika socjalnego od osoby zainteresowanej, podczas rozmowy telefonicznej informacji o sytuacji zdrowotnej, finansowej, rodzinnej.

Niezbędne jest również dostarczenie dokumentów, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej (np. zaświadczeń /oświadczeń o dochodach, zaświadczeń lekarskich itd.).

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 792,00 zł miesięcznie lub dla osoby samotnej 1051,50 zł miesięcznie.

 

  1. Rodziny i osoby samotne, mogą otrzymać również pomoc żywnościową w formie paczek w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ).

Pomoc ta należy się rodzinom i osobom samotnym, w których dochód nie przekracza kwoty na osobę w rodzinie 1056,00 zł miesięcznie lub dla osoby samotnej 1402,00 zł miesięcznie. Pomoc ta, po otrzymaniu skierowania z OPS realizowana jest przez Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sułkowicach „Klub Seniora”.

Skierowanie można otrzymać po złożeniu w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sułkowicach wniosku o wydanie skierowania wraz z zaświadczeniami o dochodach wszystkich członków rodziny oraz udzieleniu informacji o aktualnej sytuacji rodziny.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Apelujemy również do mieszkańców

o szczególną wrażliwość w tym okresie na trudną sytuację, która może dotykać naszych sąsiadów, krewnych, znajomych. Prosimy głównie o zwrócenie uwagi na osoby starsze, niepełnosprawne, samotne, bezdomne, jak również na osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, zajmujące pustostany, śpiące na przystankach itp. Aktywna postawa mieszkańców, przekazanie informacji odpowiednim służbom pozwoli na podjęcie szybkiej interwencji.

W razie zauważenia niepokojących sytuacji prosimy o kontakt telefoniczny z:

Ośrodkiem Pomocy Społecznej telefon: 12 272-50-20 lub 12 272-50-21.

Komisariatem Policji w Sułkowicach: 478 329 400.

Przypadki wymagające natychmiastowej pomocy należy zgłosić pod

numer alarmowy 112.