Druga Szansa

Ułatwienia:

 

 

             Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach zaprasza do udziału w projekcie „Druga szansa” realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ma na celu wzrost kompetencji społecznych
i zawodowych u mieszkańców gminy Sułkowice zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia. Udział  w projekcie jest bezpłatny i skierowany dla 33 osób. Realizowany będzie w okresie 01.06.2019 do 31.05.2022. Całkowita wartość projektu  wynosi 624525,00  zł. w tym dofinasowanie ze środków UE w wysokości  530825,00 zł.

                Projekt będzie realizowany na terenie gminy Sułkowice. W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie: indywidualne i grupowe doradcy zawodowego, psychologa, psychiatry, pracownika socjalnego, logopedy, będzie możliwość odbycia staży zawodowych oraz  wsparcie dla osób uzależnionych.

                Rekrutacja do projektu: Druga szansa” odbywać się będzie w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Sułkowicach od  10.06.2019 roku do 30.06.2019 roku. Informacje na temat projektu i rekrutacja będzie prowadzona w pok. nr 2 przez Piotra Budzonia i Bożenę Moskal  w godzinach pracy Ośrodka. lub telefonicznie 122725020 w. 25.

Ulotka

 

Informacje o projekcie

Ułatwienia:

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - kurs ogrodnik

Ułatwienia:

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - kurs ogrodnik

Ułatwienia:

Równa szansa - informacje

Ułatwienia:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach  realizuje  Projekt   „Równa szansa” który  jest już 7 projektem na który otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Udział  w projekcie jest bezpłatny. Obecnie w projekcie  uczestniczą  22 osoby  docelowo weźmie w nim udział 67 osób .  Uczestnikom na  podstawie indywidualnej diagnozy, identyfikacji potrzeb i potencjału uczestników opracowano indywidualną ścieżkę reintegracji w formie kontraktu socjalnego. Działaniami projektu objęci są nie tylko uczestnicy projektu ale również ich rodziny. Pierwszy raz udało się nam zaplanować i udzielić wsparcia nie tylko uczestnikom , ale także ich rodzinom tj małżonkom i dzieciom. W ramach zadań realizowanych w  projekcie beneficjenci otrzymują specjalistyczne wsparcie m.in. indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dorosłych i dzieci, konsultacje psychiatryczne, pomoc logopedy, coaching, prowadzona jest grupa wsparcia dla ofiar przemocy domowej oraz program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy. Dodatkowo w celu wzrostu kompetencji zawodowych w ramach KIS prowadzone jest poradnictwo zawodowe a 8 osób odbywa staże zawodowe  w instytucjach, szkołach  na terenie Gminy. Projekt ma na celu uaktywnić uczestników, zmotywować do zmian, podnieść kwalifikacji, zwiększyć poczucie własnej wartości i skuteczności oraz nauczyć jak  poruszać się po rynku pracy. Osoby niepełnosprawne mają różne problemy w związku z tym różne potrzeby dlatego w ramach projektu „Równa szansa” została zatrudniona asystent osoby niepełnosprawnej, która udziela pomocy w zakresie: pomocy w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz niezależności.

{gallery}1{/gallery}

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Ułatwienia:

Regulamin rekrutacji do projektu

Ułatwienia:

Równa Szansa

Ułatwienia:

 

               Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach zaprasza do udziału w projekcie „Równa szansa” realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ma na celu wzrost kompetencji społecznych
i zawodowych u mieszkańców gminy Sułkowice zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia. Udział  w projekcie jest bezpłatny i skierowany dla 67 osób. Realizowany będzie w okresie 01.05.2016 do 30.04.2019. Dofinansowanie projektu wynosi 999 991,25 zł.

                Projekt będzie realizowany na terenie gminy Sułkowice. W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie: indywidualne i grupowe doradcy zawodowego, psychologa, psychiatry, pracownika socjalnego, asystenta osoby niepełnosprawnej, pedagoga, logopedy, będzie możliwość odbycia staży zawodowych oraz specjalistycznego i terapeutycznego wsparcie dla osób doznających przemocy oraz sprawców.

                Rekrutacja do projektu: Równa szansa” odbywać się będzie w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Sułkowicach od 2.05.2016 do 30.05.2016 roku. Informacje na temat projektu
i rekrutacja będzie prowadzona na w pok. nr 2 przez Piotra Budzonia i Bożenę Moskal
w godzinach pracy Ośrodka.

Przejdź do

 

Karta Dużej Rodziny

Rodzina 500+

Odnośniki


WUP w Krakowie

Projekty

Małopolski Tele-Anioł